วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ มาระโก 2:13-17 “คนเจ็บ”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของประชาชน พระองค์ทรงเรียกเลวี ซึ่งมีชื่อหนึ่งว่า มัทธิว (มัทธิว 9:9) ซึ่งเป็นคนเก็บภาษี ให้เป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ ซึ่งเลวีก็ลุกขึ้นติดตามพระเยซูคริสต์แบบทันทีทันใด แถมยังเชิญพระเยซูคริสต์และสาวกไปรับประทานอาหารที่บ้านอีก ทำเอาธรรมาจารย์และฟาริสีไม่พอใจ เพราะเห็นว่าเลวีเป็นคนบาปเนื่องจากมีอาชีพเก็บภาษี (หมายเหตุ : คนยิวไม่ชอบคนเก็บภาษี เพราะคนเก็บภาษีทำงานให้กับโรม และคนเก็บภาษีส่วนมากมักจะเก็บภาษีเกินกว่าที่จะส่งไป เพื่อตนเองจะสบาย เรียกว่า ขูดรีดเงินจากพี่น้องชนชาติเดียวกัน เพื่อส่งให้กับศัตรูคือ โรม)

Q1  จากคำพูดของพระเยซูคริสต์ในข้อ 17 ที่ว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต” “คนเจ็บ” ในที่นี่หมายถึงใคร? “คนที่สบาย” หมายถึงใคร? และ “หมอ” หมายถึงใคร?
Q2  พระเยซูคริสต์ทรงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือคนที่รู้ตัวว่าตนเองผิดบาป และต้องการที่จะได้รับการยกโทษ ให้อภัย ในวันนี้คุณคือคนที่เคยเจ็บป่วย และได้รับการรักษาให้หายแล้ว ถ้าวันนี้คุณเจอกับคนที่เคยเจ็บป่วยเหมือนคุณ คุณจะทำอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *