วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ มาระโก 3:1-12 “การทำการดี”

แม้ว่าพระเยซูคริสต์จะถูกจับผิดในเรื่องของการทำงานในวันสะบาโตในบทที่ 2 ในบทที่ 3:1 ซึ่งอาจจะเป็นวันสะบาโตเดียวกัน พระเยซูคริสต์ก็ยังกระทำในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในบทที่ 2:27-28 ที่ว่า “วันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโต เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตด้วย” พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนที่มีมือลีบข้างหนึ่งหาย และหลังจากออกจากธรรมศาลา ก็ยังไปรักษาโรคและขับผีให้กับผู้คนอีกเป็นอันมาก

Q1  ในขณะที่พวกฟาริสีซึ่งมีใจแข็งกระด้างมองว่า การทำงานในวันสะบาโตเป็นสิ่งที่ผิดกฎของพระเจ้า โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่พระเยซูคริสต์กำลังสอนในอีกมุมมองหนึ่ง แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สอนผู้คนไม่ให้รักษาวันสะบาโต หรือให้ทำงานในวันสะบาโต แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะทำถึงแม้จะเป็นวันสะบาโตก็ตาม สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 4 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือ “การดี” ที่พระเจ้าอยากจะให้คุณกระทำในทุกๆ วันของชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *