วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ มาระโก 3:13-19 “สาวกทั้ง 12 คน”

พระเยซูคริสต์ทรงเลือกสาวกทั้ง 12 คน โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อพวกเขาจะอยู่กับพระองค์ (ติดตามอย่างใกล้ชิด) 2.เพื่อใช้พวกเขาไปประกาศ 3. เพื่อให้พวกเขามีสิทธิอำนาจในการรักษาโรค และขับผีได้

Q1  พระเยซูคริสต์ใช้วิธีการอย่างไรในการคัดเลือกสาวกทั้ง 12 คน? (ดูข้อ 13 และลูกา 6:12-13 ประกอบ)
Q2  เมื่อคุณต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณจะนำแนวทางในการตัดสินใจเลือกสาวกของพระเยซูคริสต์มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *