วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ มาระโก 4:26-29 “หว่านพืช”

26พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน 27แล้วกลางคืนก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ 28เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง 29ครั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ค่อยๆ ให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ปรากฏเป็นภาพในความคิดของคุณ คำว่า “หว่านพืชลงในดิน” “งอกจำเริญขึ้น” “เป็นลำต้น” “ออกรวง” “เมล็ดข้าว” “สุก” “เก็บเกี่ยว” ช่วยให้คุณเห็นถึงกระบวนการในประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร?
Q2  โรม 10:17 เขียนไว้ว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” คุณจะมีส่วนในการหว่านพระวจนะของพระเจ้า (ประกาศ) หรือจะมีส่วนในการเก็บเกี่ยว (พาคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์) ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *