วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ มาระโก 4:21-25 “ตะเกียง”

คำอุปมาเรื่องต่อมาของพระเยซูคริสต์ก็สอดคล้องกับคำอุปมาดิน 4 แบบ ดูเหมือนว่า คำอุปมาเรื่องนี้พยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่า ดินที่ดี ดินที่เกิดผลนั้น ควรจะมีลักษณะอย่างไร พระองค์ทรงใช้คำถามที่รู้คำตอบแล้วอีกครั้ง นั้นคือ “เขาเอาตะเกียงมาสำหรับตั้งไว้ใต้ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และมิใช่สำหรับตั้งไว้บนเชิงตะเกียงหรือ?” ซึ่งคำตอบคือ ไม่ได้ตั้งไว้ใต้ถัง ใต้เตียง แต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียง”

Q1  คำว่า “ตั้งไว้บนเชิงตะเกียง” “ไม่มีสิ่งใดซ่อนไว้” “ไม่มีสิ่งใดไม่ปรากฏ” “ไม่มีสิ่งใดปิดบัง” และ “ใครมีหู จงฟังเถิด” เกี่ยวข้องกับการเกิดผลดีอย่างไร?
Q2  คุณจะนำคำเตือนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่เป็นดินดี และเป็นแสงสว่างได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *