วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 1 ยอห์น 5:1 “รัก & รัก”

1ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า

และผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “เชื่อพระเยซู” “ก็เกิดจากพระเจ้า” “รักพระเจ้า” และ “ก็รักคนที่เกิดจากพระเจ้า” สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อ และความสัมพันธ์กับพี่น้องในความเชื่อเดียวกันอย่างไร?
Q2  ทบทวน “ความเชื่อ” และ “ความรัก” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้ว่า เป็น “ความเชื่อ” และ “ความรัก” แบบไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *