วันอังคารที่ 10 มีนาคม 1 ยอห์น 5:2 “รัก & ประพฤติ”

2โดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้า

เมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้า และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “รักพระเจ้า” และ “ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เป็นไปได้ไหมว่า “คุณประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้า แต่ไม่รักพระเจ้า” หรือ “คุณรักพระเจ้า แต่ไม่ประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้า” ถ้าเป็นไปได้ เกิดอะไรขึ้นกับคำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้ หรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *