วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม มาระโก 7:31-37 “คนหูหนวก”

หลังจากเมืองไทระ และเมืองไซดอน พระเยซูคริสต์ทรงกลับมาที่แคว้นกาลิลี เมืองทศบุรี มีคนพาคนที่หูหนวก แต่ยังพูดได้บ้าง (ติดอ่าง) มาให้พระเยซูคริสต์รักษา

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงรักษาชายที่หูหนวกและพูดติดอ่างอย่างไร? (ดูข้อ 33-34 ประกอบ) และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 35, 37 ประกอบ)
Q2  คำพูดที่ผู้คนกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่า “พระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้น” จะสามารถเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ผ่านคำพูดของคนที่อยู่รอบข้างคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *