สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

สูจิบัตร 29 มีนาคม 2015

國語部程序表二○一五年三月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 มีนาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณพัทธมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวันดี

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ เราจะโมทนาพระคุณ เรานำเสียงการสรรเสริญ ชั่วชีวิต อยู่ในพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“มัทธิว 28:16-20”  คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “หมดทั้งชีวิต”
เทศนา :  การนำข่าวประเสริฐไปสู่ชาวต่างชาติในประเทศไทย “กิจการ 8:26-39 อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ร่วมกันในพระเยซู”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *