วันศุกร์ที่ 10 เมษายน อิสยาห์ 42:8-9 “เล่าให้ฟัง”

8 เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น
หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก
9 ดูเถิด สิ่งล่วงแล้วนั้นก็สำเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิ่งใหม่ๆ
ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เราก็ได้เล่าให้ฟังแล้ว

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระสิริ” “คำสรรเสริญ” “สำเร็จแล้ว” “ได้เล่าให้ฟังแล้ว” เกี่ยวข้องอย่างไรกับอีสเตอร์ (การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู)
Q2  คุณจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคุณ ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณเชื่อว่า พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณ และเป็นขึ้นมาจากความตาย ให้คนอื่นที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าฟังได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *