วันเสาร์ที่ 11 เมษายน อิสยาห์ 42:1-9

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา และเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึกของคุณ
Q2  คิดถึงสิ่งที่คุณเรียนรู้ตลอดสัปดาห์เกี่ยวกับอีสเตอร์ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น และอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *