วันอังคารที่ 28 เมษายน มาระโก 9:42-50 “ชีวิตที่บริสุทธิ์”

พระเยซูทรงใช้โอกาสนี้ในการสอนยอห์นเกี่ยวกับการเป็นสาวก และการติดตามพระองค์ โดยไม่ให้เปรียบเทียบกับผู้อื่น และเน้นย้ำว่า การเป็นสาวกและการติดตามพระองค์ต้องเริ่มต้นจากการรักษาชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์

Q1  พระเยซูทรงใช้ภาพการทำผิดของอวัยวะทั้ง 3 ชนิดคือ “มือ” “เท้า” “ตา” เพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง “การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์” อย่างไร?
Q2  คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มไว้ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *