วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม มาระโก 11:12-14, 20-26

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ที่อาจจะดูเหมือนเข้าใจยาก เพราะพระเยซูก็สาปต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล แต่ถ้าเราอ่านในมัทธิว 21:18-19 เราจะพบว่า พระเยซูทรงหิวและคาดหวังว่า จะได้กินผลจากต้นมะเดื่อนี้ แน่นอนว่า ยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ แต่โดยทั่วไปแล้ว ต้นมะเดื่อจะเกิดผลตลอดทั้งปี เพียงแต่ไม่ได้มีมากเหมือนฤดูของมัน แน่นอนว่า ไม่มีสาวกคนใดเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น (ข้อ 12-14) จนต้องรออีกเช้าหนึ่งเมื่อสาวกเห็นว่า ต้นมะเดื่อต้นนี้ตาย จึงกล้าถามพระเยซูว่า มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร

Q1  พระเยซูตอบคำถามของสาวก พร้อมทั้งใช้เป็นคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณในเรื่องใด? (ดูข้อ 22-26 ประกอบ)
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” จะช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับคำอธิษฐานที่คุณอธิษฐานมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบเสียทีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *