วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม มาระโก 11:27-33 “สิทธิอำนาจ”

เช้าวันต่อมาพระเยซูยังคงเสด็จจากหมู่บ้านเบธานีเข้ามายังพระวิหาร เพื่อจะสั่งสอนประชาชน ทำให้มหาปุโรหิต ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ไม่พอใจ พยายามจะจับผิดพระองค์ จึงตั้งคำถามกับพระเยซูว่า พระองค์ทรงมีสิทธิอะไรที่จะเข้ามาในพระวิหารและสั่งสอนประชาชน

Q1  พระเยซูทรงตอบสนองต่อการพยายามจับผิดของพวกมหาปุโรหิตและฟาริสีอย่างไร? และผลลัพธ์เป็นอย่างไร? (ดูข้อ 29-33 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำวิธีการตอบคำถาม ด้วยคำถามไปใช้เวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของคุณจากคนที่ไม่เชื่ออย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *