วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม มาระโก 12:18-27 “พระเจ้าของคนเป็น”

กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่รวมของผู้รู้มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ สะดูสี ซึ่งเป็นพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย สะดูสีเป็นเชื้อสายของครอบครัวปุโรหิต หรือเชื้อพระวงศ์ มีฐานะดีและมีอิทธิพลในสังคม เป็นคนกลุ่มใหญ่ของสภาแซนฮีเดน คำถามของสะดูสีเป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้ถูกถามคือ พระเยซูตอบว่า การเป็นขึ้นมาจากตายไม่มี เพราะคงจะงายกว่าที่จะคิดว่า หญิงที่เป็นภรรยาของชายเจ็ดคน เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจะเป็นภรรยาของใคร

Q1  พระเยซูตอบสนองต่อการทดสอบของสะดูสีอย่างไร? (ดูข้อ 24-25 ประกอบ)
Q2  พระเยซูยืนยันว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น” (ข้อ 27) เพื่อจะบอกว่า ทุกคนที่ตายจะเป็นขึ้นมา คำพูดนี้เตือนสติคุณอย่างไรบ้างในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ และเตรียมคุณอย่างไรสำหรับการจากโลกนี้ในวันข้างหน้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *