วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม มาระโก 12:28-34 “ธรรมบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่”

หลังจากคำถามของสะดูดี พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับคำถามของธรรมาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดี โดยคำถามที่ธรรมจารย์ถามเป็นคำถามที่ครอบคลุมธรรมบัญญัติทั้งหมด เพราะธรรมาจารย์ถามว่า “ธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวง” (ข้อ 28)

Q1  พระเยซูได้ตอบคำถามนี้โดยสรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดเป็น 2 ข้อคือ? (ดูข้อ 29-31 ประกอบ)
Q2  ธรรมบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่ทั้ง 2 ข้อที่พระเยซูได้สรุปไว้ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *