วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 “หญิงม่ายชาวศาเรฟัท I”

ท่ามกลางการกันดารอาหารที่เกิดขึ้น เพราะไม่มีฝนตกในแผ่นดินอิสราเอล พระเจ้าทรงบอกให้เอลียาห์เดินทางจากถิ่นทรุกันดาร เข้าเมืองศาเรฟัท โดยบอกว่า จะมีหญิงม่ายคนหนึ่งคอยดูแลเลี้ยงดูเอลียาห์

Q1  เมื่อเอลียาห์เจอกับหญิงม่ายที่ประตูเมือง ท่านบอกให้หญิงนั้นทำอะไร? (ดูข้อ 10-11 ประกอบ) และผลที่ตามมาเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 12-16 ประกอบ)
Q2  ประโยคที่ว่า “แป้งในหม้อก็ไม่หมด น้ำมันในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตรัสทางเอลียาห์” หนุนใจคุณอย่างไรในการที่จะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า/คำสอนในพระคัมภีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *