วันพุธที่ 24 มิถุนายน 1 เปโตร 2:13-14 “ประชากรของสังคม”

13 ท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่าง
เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้มีอำนาจยิ่ง
14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากมหาจักรพรรดิ
ให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดี

Q1  อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ คำว่า “จงยอมฟัง” “การบังคับบัญชา” “มนุษย์” “มหาจักรพรรดิ” “เจ้าเมือง” “เห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า” “ผู้กระทำชั่ว” “คนที่ประพฤติดี” ช่วยให้เรามีมุมมองในการดำเนินชีวิตในฐานะ “ประชากรของสังคม” อย่างไร?
Q2  คุณจะนำหลักการในการดำเนินชีวิตในฐานะของ “ประชากรของสังคม” มาใช้อย่างไร เฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้ที่มีการแบ่งข้างด้านการเมือง และคนที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ตอนนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *