วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 1 เปโตร 2:15 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

15 เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ที่จะให้ท่านทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการประพฤติดี

Q1  อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ คำว่า “พระประสงค์ของพระเจ้า” “ระงับความโง่” “การประพฤติดี” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  อะไรคือ “พระประสงค์” ของพระเจ้าในการที่คุณ “เป็นคริสเตียน” ในครอบครัวของคุณ / ในสังคม / ในประเทศไทย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *