วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 1 เปโตร 2:17 “ให้เกียรติ”

17 จงให้เกียรติแก่ทุกคน จงรักบรรดาพี่น้อง
จงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิ์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ คำว่า “ให้เกียรติ” “รัก” “ยำเกรง” “พระเจ้า” “มหาจักรพรรดิ” จะทำให้การดำเนินชีวิตวันนี้มีความสุขได้อย่างไร?
Q2  การดำเนินชีวิตด้วย “ความรักและให้เกียรติ” สำหรับคุณหมายความว่าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *