วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ยอห์น 1:1-5 “พระเยซู – พระวาทะ I”

ยอห์นเริ่มต้นด้วยการพูดถึงหลักข้อเชื่อที่สำคัญว่า พระเยซู (พระวาทะ) และได้บรรยายถึงพระลักษณะต่างๆ ของพระเยซู (พระวาทะ) เพื่อจะยืนยันถึงความเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ของพระเยซู

Q1  ยอห์นได้บอกถึงพระลักษณะของพระเยซูที่สำแดงความเป็นพระเจ้าไว้อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2  การที่คุณรู้ว่า “พระเยซู” (พระวาทะ) ทรงเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ช่วยให้คุณมั่นใจในการเป็นสาวก และดำเนินชีวิตที่ติดตามพระองค์ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *