สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

สูจิบัตร 16 สิงหาคม 2015

國語部程序表二○一五年八月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณนฤมล
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: วันต่อวัน ข้ารับการไถ่ เป็นส่วนหนึ่ง หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 เปโตร 1:3-8” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตวิญญาณข้ากระหาย”
เทศนา : ชีวิตใหม่ “โคโลสี 3:12-17” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *