วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ยอห์น 1:43-51 “สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ”

สาวกอีก 2 คนที่พระเยซูทรงเรียกให้ติดตามพระองค์หลังจากอันดรูว์ และซีโมนเปโตรคือ ฟีลิป และนาธานาเอล โดยพระเยซูได้เรียกฟีลิปให้ติดตามพระองค์ ฟีลิปก็ติดตามพระเยซู ก่อนที่จะไปบอกกับนาธานาเอลว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธ คือ พระมาซีฮา ตามที่โมเสสได้กล่าวไว้ แต่นาธานาเอล กลับพูดดูหมิ่นว่า “สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” สุดท้ายนาธานาเอลก็ยอมติดตามพระเยซู

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้นาธานาเอลกลับคำพูด และติดตามพระเยซู? (ดูข้อ 47, 48, 49, 50, 51)
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้รับ “สิ่งดี” อันใดบ้างจากการเชื่อและต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่คุณได้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *