วันจันทร์ที่ 7 กันยายน ยอห์น 4:1-15 “หญิงชาวสะมาเรีย I”

เรื่องราวของหญิงชาวสะมาเรีย เป็นเรื่องที่ถูกนำไปเทศนา ไปแบ่งปัน อันดับต้นๆ ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในฝ่ายร่างกาย และความปรารถนาในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ โดยเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่พระเยซูเดินทางมา และหยุดพักเหนื่อย หิวน้ำ ส่วนหญิงชาวสะมาเรียออกมาตักน้ำ พระเยซูจึงขอน้ำดื่มจากเธอ

Q1  ในการสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย พระเยซูทรงทำให้หญิงชาวสะมาเรียแปลกประหลาดใจถึง 2 ครั้งด้วยกันคือ? (ดูข้อ 9 และ 10-11 ประกอบ)
Q2  “น้ำธำรงชีวิต” มีลักษณะอย่างไร? (ดูข้อ 13 ประกอบ) น้ำธำรงชีวิตที่คุณมีอยู่ในชีวิตของคุณมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกับที่พระคัมภีร์ได้พูดถึง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *