วันอังคารที่ 8 กันยายน ยอห์น 4:16-26 “หญิงชาวสะมาเรีย II”

พระเยซูทรงเปลี่ยนเรื่องคุยจากเรื่อง “น้ำธำรงชีวิต” เป็นเรื่อง “ชีวิตของหญิงชาวสะมาเรีย” โดยบอกให้เธอเรียกสามีมาพบ แต่เธอตอบว่า เธอไม่มีสามี ซึ่งพระเยซูก็ตอบว่า เธอพูดจริง จากคำพูดตรงนี้ทำให้มีการคาดเดาว่า หญิงชาวสะมาเรียคนนี้อาจจะมีอาชีพเป็นหญิงโสเภณี

Q1  การที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้หญิงชาวสะมาเรียรู้ว่า พระองค์ทรงทราบเรื่องทุกๆ เรื่องในชีวิตของเธอทำให้หญิงคนนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพระเยซูในฐานะของ “คนยิวที่คุยกับคนสะมาเรียก่อน” กลายเป็นมองว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด? (ดูข้อ 19, 25, 26 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า การรู้จักพระเยซูในฐานะใด “คนยิว” “รับบี” (ครู) หรือ “พระคริสต์” มีความแตกต่างกันอย่างไร? และตัวคุณเองรู้จักพระองค์ในฐานะใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *