วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ยอห์น 11:17-27 “ลาซารัส II”

ทันทีที่พระเยซูเดินทางไปถึงบ้านของมารีย์และมารธาที่หมู่บ้านเบธานี้   ลาซารัสได้เสียชีวิตและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ 4 วันแล้ว (ข้อ 17) ทุกคนในหมู่บ้านต่างมารวมตัวกันที่บ้านมารีย์มารธา เพื่อจะปลอบโยนพวกเธอสำหรับการตายของลาซารัส (ข้อ 19) ก่อนที่จะถึงบ้านของมารีย์และมารธา พระเยซูเจอกับมารธาและเผชิญหน้ากับคำถามที่เต็มไปด้วย “ความรู้สึกตัดพ้อต่อว่า” ในขณะเดียวกันก็เป็นคำถามที่เต็มไปด้วย “ความเชื่อ” จากเธอว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย ถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆ ที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์” (ข้อ 21-22)

Q1  พระเยซูตอบสนองต่อคำถามของมารธาอย่างไร? (ดูข้อ 23-26 ประกอบ)
Q2  คำพูดของมารธาที่ว่า “เชื่อพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก” (ข้อ 16) เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณในการยืนหยัดในความเชื่อ เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คุณไม่ชอบอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *