วันพุธที่ 21 ตุลาคม มัทธิว 4:1-11 “การทดลอง & พระวจนะ”

พระเยซูทรงถูกทดลองจากมารซาตานหลังจากที่พระองค์ทรงอดอาหารและน้ำเป็นเวลา 40 วัน จนอยู่ในสภาพที่หิวเป็นอย่างมาก (ข้อ 1-2) ซึ่งมารซาตานได้ใช้ช่วงเวลาที่ร่างกายของพระเยซูอ่อนแอที่สุด โดยคิดว่า มันจะสามารถทำให้พระเยซูพ่ายแพ้ต่อการทดลอง

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงใช้อะไรในการต่อสู้กับมารซาตานจนได้รับชัยชนะในที่สุด? (ดูข้อ 4, 7, 10 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำพระธรรมสดุดี 119:11ที่ว่า “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” ไปใช้ในการต่อสู้ และมีชัยชนะเหนือการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *