วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม มาระโก 14:32-42 “การทดลอง & การอธิษฐาน”

พระเยซูทรงเป็นอีกผู้หนึ่งที่เผชิญหน้ากับการทดลองตลอดชีวิตแห่งการทำพันธกิจของพระองค์ และการทดลองที่หนักที่สุดของพระองค์คือ “การตายที่ไม้กางเขน” ซึ่งเราสามารถเห็นถึงความยากลำบากนี้จากคำพูดของพระองค์ที่ว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์อาจทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (ข้อ 36) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบาก โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด”

Q1  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้พระเยซูมีชัยชนะเหนือการทดลองจนสามารถพูดประโยคที่ว่า “แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”? (ดูข้อ 32, 35, 38, 39 ประกอบ)
Q2  คุณใช้เวลา “อธิษฐาน” สำหรับการทดลองที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่มากน้อยแค่ไหน อ่านข้อ 38 อีกครั้ง และใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *