วันพุธที่ 28 ตุลาคม ยอห์น 13:36-38 “ความตั้งใจ”

จากคำพูดของพระเยซูในข้อ 33 ที่ว่า “ที่เราจะไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้” ทำให้เปโตรเกิดความสงสัย จนทำให้เขาต้องถามซ้ำอีกครั้งในข้อ 36ก. ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน” ซึ่งพระเยซูก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า พวกสาวกไปไม่ได้ แต่ขยายความเพิ่มขึ้นว่า เป็นการไปไม่ได้ในตอนนี้ แต่อนาคตพวกเขาจะได้ไปแน่ ๆ (ข้อ 36 ข.)

Q1  เปโตรยืนยันความจริงใจของท่านที่มีต่อพระเยซูด้วยการพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์” แต่พระเยซูทรงตอบกลับมาอย่างไร? (ดูข้อ 38 ประกอบ)
Q2  เปโตรได้ยืนยันถึง “ความตั้งใจ” และ “ความจริงใจ” ของท่านที่มีต่อการเป็นสาวก และการติดตามพระเยซู สิ่งนี้เป็นแบบอย่างให้คุณในการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็น “คริสเตียน” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *