วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ยอห์น 14:1-7 “ไว้วางใจ”

พระเยซูทรงอธิบายถึง “สถานที่” ที่พระองค์กำลังจะไป แต่สาวกยังไม่ได้ติดตามไปในเวลานี้ แต่วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะรับพวกเขากลับไปอยู่กับพระองค์ แต่ถึงกระนั้นสาวกของพระองค์ก็ยังสงสัยอยู่ดี โดยเฉพาะโธมัสที่ถามออกมาอย่างทันทีทันใดว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่า พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร?”

Q1  พระเยซูทรงให้ความมั่นใจกับโธมัส และสาวกคนอื่นๆ อย่างไรเกี่ยวกับสถานที่พระองค์จะไป? (ดูข้อ 1, 6, 7 ประกอบ)
Q2  อะไรทำให้คุณมั่นใจว่า วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมา และรับคุณไปอยู่กับพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *