วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ยอห์น 14:18-24 “ท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน”

พระเยซูไม่เพียงแต่บอกว่า ผู้เชื่อจะมีพระวิญญาณแห่งความจริงอยู่ในชีวิต พระองค์ยังบอกต่อไปอีกว่า แม้พระองค์จะจากโลกใบนี้ไป แต่ผู้ที่เชื่อจะยังเห็นพระพระเยซู และตัวของพระองค์เองก็อยู่กับผู้ที่เชื่อตลอดไป

Q1  คนที่มี “พระเยซูอยู่ในชีวิต” จะมีลักษณะอย่างไร? (ดูข้อ 21, 23, 24 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน” หนุนใจคุณอย่างไรที่จะรักและทำตามบัญญัติของพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *