วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ยอห์น 16:5-15 “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระเยซูกลับมาพูดถึง “พระวิญญาณแห่งความจริง” หรือ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” อีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับ “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่จะทรงกระทำในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคน หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับไปอยู่กับพระเจ้าพระบิดาบนแผ่นดินสวรรค์ ก่อนที่จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

Q1  พระเยซูได้บอกถึง “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ในแง่มุมใดบ้าง? (ดูข้อ 8, 13, 14, 15 ประกอบ)
Q2  คุณคิด และรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่า ในเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลัง “ทำงานอย่างขะมักเขม้น” ในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *