วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม มัทธิว 1:1-16 “คริสตมาส – อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ”

20 – 26 ธันวาคม หัวข้อ : คำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู
เมื่อพูดถึง “คริสตมาส” มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่า เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น โดยเฉพาะการบังเกิดของพระเยซูจากหญิงพรหมจารี รวมถึงบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่มีส่วนในการบังเกิดของพระเยซู ในความจริงมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูมาเป็นเวลากว่า 700 ปี ถ้าจะพูดให้ครบถ้วนต้องบอกว่า มีคำพยากรณ์ตั้งแต่พระเยซูบังเกิด ทำพันธกิจ ถูกตรึงกางเขน เสียชีวิต ถูกฝัง เป็นขึ้นมาจากความตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งจะเสด็จกลับมา แต่ในสัปดาห์นี้เราจะดูเฉพาะในคำพยากรณ์ที่พูดถึง “การบังเกิดของพระเยซู” เท่านั้น เพื่อจะเตรียมตัวสำหรับการเฉลิมฉลอง
คริสตมาสที่จะมาถึงในปีนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม    มัทธิว 1:1-16   “คริสตมาส – อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ”

เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า  บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า”
ปฐมกาล 12:3 (อับราฮัม)
พระเจ้าตรัสว่า “มิใช่ แต่ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้า  และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่า อิสอั เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขา
เป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเขามา
ปฐมกาล 17:19 (อิสอัค)
ข้าพเจ้าเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆ นี้
ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะทุบหน้าผากของโมอับ และทำลายเผ่าพันธุ์ของเชท
กันดารวิถี 24:17 (ยาโคบ)

Q1  คำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูที่จะต้องผ่านเชื้อสายตระกูลของ “อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ” เป็นจริงอย่างไรในลำดับพงศ์ที่มัทธิวได้บันทึกเอาไว้? (ดูข้อ 1, 2, 16 ประกอบ)
Q2  ลำดับพงศ์ของพระเยซูและคำพยากรณ์ในปฐมกาล 12:3 ปฐมกาล 17:19 และกันดารวิถี 24:17 ช่วยให้คุณมีมุมมองต่อวันคริสตมาสปีนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *