วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม ลูกา 3:23-38 “คริสตมาส – ตระกูลยูดาห์”

ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา
จนกว่าชีโลห์จะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้น
ปฐมกาล 49:10

Q1  คำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูที่จะต้องผ่านเผ่ายูดาห์ เป็นจริงอย่างไรในลำดับพงศ์ที่ลูกาได้บันทึกเอาไว้? (ดูข้อ 34 ประกอบ)
Q2  ลำดับพงศ์ของพระเยซูและคำพยากรณ์ในปฐมกาล 49:10 ช่วยให้คุณมีมุมมองต่อวันคริสตมาสปีนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *