วันอังคารที่ 22 ธันวาคม มัทธิว 1:18-25 “คริสตมาส – บังเกิดจากหญิงพรหมจารี”

เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง
ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่ง*จะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
อิสยาห์ 7:14ก

หมายเหตุ : หญิงสาวคนหนึ่ง* ตรงนี้ตามรากศัพท์หมายถึง หญิงพรหมจารี

Q1  โยเซฟ ที่หมั้นหมายไว้กับมารีย์ เมื่อรู้ว่า มารีย์ตั้งครรภ์ สิ่งที่ท่านตัดสินใจจะทำคือ ถอนหมั้นอย่างลับๆ (ข้อ 19) แต่พระเจ้าทรงช่วยเหลือโยเซฟให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร? (ดูข้อ 20-23 ประกอบ)
Q2  “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” (ลูกา 1:37) นี่คือคำพูดของทูตสวรรค์ที่บอกกับมารีย์ผู้ให้กำเนิดพระเยซู ประโยคนี้และคำพยากรณ์ในอิสยาห์ 7:14ก ช่วยให้คุณมีมุมมองต่อวันคริสตมาสปีนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *