วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 1 โครินธ์ 9:26-27 “เป้าหมาย”

“ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม
แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้”​

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนในการทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 10-12   มัทธิว 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *