วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม มาระโก 1:21-28 “ชายที่มีผีโสโครก”

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดในวันสะบาโต (ข้อ 21) และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นๆ ของการทำพันธกิจ พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าตามอย่างที่คนอิสราเอลได้กระทำกันมาโดยตลอด แต่จู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มีชายคนหนึ่งถูกผีเข้า (ข้อ 23)

Q1  การที่พระเยซูคริสต์แค่ “ตรัส” และผีที่สิงอยู่ก็ทำตาม แสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจที่มีในตัวของพระองค์อย่างไร? (ดูข้อ 24, 28 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดบ้างที่เปรียบเสมือนกับ “ผี” ที่ยังสิงอยู่ในชีวิตของคุณ (สิ่งที่ไม่ดี /ความผิดบาป) อธิษฐานร้องทูลขอกำลัง และการปลดปล่อยจากพระเยซูคริสต์ในเวลานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *