วันพุธที่ 6 มกราคม ฮีบรู 12:1 “สิ่งที่ถ่วงอยู่”

“เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา”

Q1 อะไรคือ “บาปที่ถ่วงชีวิต” ของคุณ และบาปนั้นทำให้คุณไม่สามารถเติบโตขึ้นกับพระเจ้าได้?
Q2 อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการที่คุณจะได้รับการปลดปล่อยจากบาปนั้น และมีกำลังใหม่ในพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    ปฐมกาล 16-17     มัทธิว 5:27-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *