วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 1 เปโตร 3:15ข “พร้อมเสมอ”

“จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า
ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด
แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ”

Q1 ลองคิดถึงคำถามสัก 3 คำถามที่เพื่อนของคุณที่ไม่เป็นคริสเตียนเคยถามคุณ และคุณตอบไม่ได้?
Q2 คุณจะเตรียมชีวิตของคุณให้พร้อมที่จะตอบคำถามของคนอื่นๆ ที่ไม่เป็นคริสเตียนอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    ปฐมกาล 18-19     มัทธิว 6:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *