วันเสาร์ที่ 16 มกราคม ฟีลิปปี 1:6 “ตั้งต้นการดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 สิ่งใดคือ “การดี” ที่พระเจ้าได้ตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 มี “อุปสรรค” อะไรบ้างที่ขัดขวางไม่ให้ “การดี” ที่พระเจ้าตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา กำลัง และการจัดการที่ดีให้กับคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ปฐมกาล 39-40 มัทธิว 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *