วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม มัทธิว 5:6 “ความชอบธรรม”

“บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์”

Q1 อะไรคือ “พันธสัญญา” ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้?
Q2 คุณมีความหิวกระหาย และอยากให้ “ความชอบธรรม” ใดบ้างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? ป.ล. ความชอบธรรม หมายถึง ความดีงาม และความถูกต้อง (ตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    ปฐมกาล 41-42  มัทธิว 12:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *