วันจันทร์ที่ 18 มกราคม กาลาเทีย 1:24 “เป็นเหตุ”

“พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ”

Q1 “ชีวิตของคุณ” จะเป็นเหตุให้คนรอบๆ ข้าง “สรรเสริญพระเจ้า” ในด้านใดบ้าง?
Q2 การสรรเสริญเกิดขึ้น เพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจาก “ความมืด” เป็น “ความสว่าง” ทบทวนชีวิตของคุณว่า ยังมีความมืดในเรื่องใด ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังจากพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     ปฐมกาล 43-45     มัทธิว 12:24-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *