วันพุธที่ 27 มกราคม มัทธิว 7:12ก “ท่าน & ผู้อื่น”

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน”

Q1 คุณคิดว่า ถ้าคุณทำตามคำสอนในข้อนี้ ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับกลับมาจะเป็นอย่างไร?
Q2 อะไรคือ ปัญหา หรือ อุปสรรค ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำตามคำสอนนี้ได้? อธิษฐานขอกำลัง และสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 16-18   มัทธิว 18:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *