วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ฮีบรู 11:8 “ทรงเรียก”

เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ
ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก
ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน

Q1 คุณคิดว่า อับราฮัมออกเดินทาง เพราะเชื่อใน “สิ่งที่จะได้รับเป็นมรดก” หรือเชื่อใน “การทรงเรียกของพระเจ้า”?
Q2 วันนี้พระเจ้า “ทรงเรียก” ให้คุณทำอะไร? และคุณได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์แตกต่าง หรือเหมือนกับอับราฮัม? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 19-20   มัทธิว 18:21-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *