วันศุกร์ที่ 29 มกราคม มัทธิว 6:34 “กระวนกระวาย”

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง
แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว”

Q1 พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามเรา “กระวนกระวาย” แต่สอนหลักการในเรา “จัดการ” กับความกระวนกระวายอย่างไร?
Q2 มัทธิว 6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” หนุนใจคุณอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความกระวนกระวายในชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 21-22   มัทธิว 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *