วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 1เปโตร1:6-7 “การทดลอง”

ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้
จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ
เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ
ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ
เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ

Q1 ในช่วงนี้มีการทดลองอะไรบ้างในชีวิตของคุณ ที่ส่งผลต่อความเชื่อ และการติดตามพระเจ้า?
Q2 อะไรคือสิ่งจะเกิดขึ้น ถ้าคุณสามารถมีชัยชนะเหนือการทดลองที่เข้ามาในชีวิต?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 25-26   มัทธิว 20:17-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *