วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ลูกา 16:10 “สัตย์ซื่อ”

คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย
และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน?
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณเป็นคนสัตย์ซื่อในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 27-28   มัทธิว 21:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *