วันพุธที่ 2 มีนาคม ฮีบรู 11:1 “ความเชื่อ”

“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้
เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง”

Q1 “ความหมาย” ของความเชื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนอย่างไร?
Q2 มี “เหตุการณ์” ใดบ้างในชีวิตของคุณตอนนี้ ที่ต้องการความเชื่อแบบนี้ อธิษฐานมอบเรื่องราวเหล่านั้นให้กับพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี กันดารวิถี 26-27 มาระโก 8:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *