วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม สดุดี 100:4 “เข้าประตู”

จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา
และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

Q1 คำว่า “เข้าประตู” “เข้าบริเวณพระนิเวศ” การสรรเสริญ” และ “การโมทนา” เกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้าอย่างไร
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยคุณให้มีการนมัสการพระเจ้าที่มี “คุณภาพ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี กันดารวิถี 28-30    มาระโก 8:22-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *