วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ลูกา 16:18 “หย่าร้าง”

“ผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี
และผู้ใดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วย”

Q1 คู่สามีภรรยาในปัจจุบันมักจะแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วย “การหย่าร้าง” แต่ทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้กลับมองว่า “การหย่าร้าง” ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครอบครัวที่ดี?
Q2 ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะนำหลักการของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการเลือกคู่ครองอย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว และครอบครัวกำลังมีปัญหา คุณจะนำหลักการของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4 มาระโก 10:32-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *